Podmienky používania

Prevádzkovateľ: Ing. Ján Ďurian - ProCom (ďalej iJD-ProCom)
 

Dohoda medzi používateľom a iJD-ProCom

Internetová lokalita iJD-ProCom pozostáva z rôznych webových stránok spravovaných prevádzkovateľom internetového portálu.

Webové stránky portálu iJD-ProCom sú Vám k dispozícii predpokladajúc bezvýhradný súhlas s ustanoveniami, podmienkami a upozorneniami uvedenými v tejto dohode. Používaním stránok portálu iJD-ProCom vyjadrujete Váš súhlas so všetkými tu uvedenými ustanoveniami, podmienkami, a upozorneniami.
 

Zmena týchto ustanovení o používaní

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť ustanovenia, podmienky a upozornenia, ktoré upravujú používanie internetovej lokality iJD-ProCom, včítane, ale nie výhradne, poplatkov v súvislosti s používaním portálu iJD-ProCom.
 

Prepojenia na lokality iných subjektov

Portál iJD-ProCom môže obsahovať odkazy (prepojenia) na iné internetové lokality ("prepojené lokality"). Prepojené lokality nie sú pod správou iJD-ProCom a iJD-ProCom nezodpovedá za obsah žiadnej prepojenej lokality, včítane akéhokoľvek odkazu nachádzajúceho sa na prepojenej lokalite, ani za akékoľvek zmeny alebo aktualizácie vykonané na prepojenej lokalite. iJD-ProCom nezodpovedá za vysielanie v internetovej sieti, ani za žiadnu inú formu prenosu obsahu z akejkoľvek prepojenej lokality. iJD-ProCom poskytuje takéto prepojenia iba ako pomôcku, avšak začlenenie takéhoto odkazu nemožno považovať za podporu alebo schvaľovanie obsahu prepojenej lokality portálom iJD-ProCom, ani za akúkoľvek spojitosť s ich prevádzkovateľmi.
 

Zákaz nezákonného alebo nedovoleného používania

Podmienkou používania portálu iJD-ProCom, je Váš záväzok, že nebudete používať internetovú lokalitu iJD-ProCom za žiadným účelom, ktorý je v rozpore s platnými právnymi ustanoveniami alebo je zakázaný ustanoveniami, podmienkami a upozorneniami uvedenými v tejto dohode. Nesmiete používať internetovú lokalitu iJD-ProCom žiadnym spôsobom, ktorý by mohol poškodiť, zablokovať alebo preťažiť lokalitu iJD-ProCom, alebo by znepríjemňoval používanie lokality iJD-ProCom iným subjektom. Nesmiete získavať alebo sa pokúšať získať žiadne materiály alebo informácie žiadnym spôsobom, ktorý nebol na tento účel na stránkach iJD-ProCom úmyselne poskytnutý.
 

Používanie komunikačných služieb

Internetová lokalita iJD-ProCom môže obsahovať služby elektronického konferenčného systému, oblasti pre komunikáciu medzi používateľmi, diskusné skupiny, fóra, komunity, osobné webové stránky, kalendáre a iné komunikačné prostriedky, ktoré Vám umožňujú komunikovať so širokou verejnosťou alebo skupinami používateľov (spoločne, "komunikačné služby"). Súhlasíte s tým, že budete komunikačné služby používať výlučne na posielanie a prijímanie náležitých správ a materiálu súvisiaceho s konkrétnou komunikačnou službou. Súhlasíte, že počas používania komunikačných služieb nebudete:

 • Ohovárať, urážať, obťažovať, vnucovať, vyhrážať ani žiadnym iným spôsobom porušovať zákonné práva (ako napríklad právo súkromia) ostatných subjektov.
 • Publikovať, posielať, nahrávať, distribuovať alebo rozširovať akékoľvek nevhodné, znevažujúce, hanlivé, nemravné, neslušné alebo protiprávne témy, označenia, materiály alebo informácie.
 • Nahrávať súbory obsahujúce softvér alebo iný materiál chránený zákonmi o duševnom vlastníctve (alebo zákonmi o súkromí), ak tieto práva nevlastníte, nespravujete alebo ste nezískali všetky nevyhnutné povolenia.
 • Propagovať, ponúkať na predaj alebo kúpu akýkoľvek tovar pre akýkoľvek obchodný účel, pokiaľ takéto správy komunikačné služby výslovne nepovoľujú.
 • Vykonávať alebo ďalej posielať prieskumy, súťaže, pyramídové alebo reťazové dopisovacie hry.
 • Sťahovať akékoľvek súbory poslané iným používateľom komunikačnej služby, o ktorých viete alebo by ste aspoň mali vedieť, že nemôžu byť legálne distribuované takým spôsobom.
 • Falšovať alebo poškodzovať akékoľvek autorské práva, právne alebo iné náležité vyhlásenia, vlastnícke ustanovenia alebo označenia pôvodu alebo zdroja softvéru alebo iného materiálu obsiahnutého v nahrávanom súbore.
 • Obmedzovať alebo brániť inému používateľovi v používaní komunikačnej služby.
 • Porušovať pravidlá slušného správania alebo iných smerníc platných pre ktorúkoľvek konkrétnu komunikačnú službu.
 • Zbierať alebo iným spôsobom zhromažďovať informácie o ostatných subjektoch, včítane adries elektronickej pošty, bez ich súhlasu.
 • Porušovať platné zákony a nariadenia.

iJD-ProCom nemá povinnosť monitorovať komunikačné služby. Avšak iJD-ProCom si vyhradzuje právo preskúmať materiály posielané do komunikačnej služby a odstrániť akýkoľvek materiál podľa vlastného uváženia. iJD-ProCom si vyhradzuje právo kedykoľvek ukončiť Váš prístup k akejkoľvek alebo ku všetkým komunikačným službám bez upozornenia z akéhokoľvek dôvodu.

iJD-ProCom si vyhradzuje právo podľa vlastného uváženia kedykoľvek zverejniť akúkoľvek informáciu v súlade s akýmkoľvek platným zákonom, nariadením, právnym konaním alebo požiadavkou štátneho orgánu, alebo upraviť, odmietnuť odoslať alebo odstrániť akúkoľvek informáciu alebo materiál, kompletne alebo iba čiastočne.

Buďte vždy opatrní keď zverejňujete akékoľvek osobné informácie o sebe alebo o Vašich blízkych v ktorejkoľvek komunikačnej službe. iJD-ProCom nekontroluje ani neschvaľuje obsah, správy alebo informácie nachádzajúce sa v ktorejkoľvek komunikačnej službe, a z tohoto dôvodu iJD-ProCom odmieta akúkoľvek zodpovednosť ohľadne komunikačných služieb a ohľadne akýchkoľvek skutkov vyplývajúcich z Vašej účasti v akejkoľvek komunikačnej službe. Správcovia a hostitelia nie sú autorizovanými hovorcami iJD-ProCom a ich názory nemusia byť v súlade s názormi iJD-ProCom.

Materiály nahrané do komunikačnej služby môžu byť podrobené obmedzeniam pri ich použití, reprodukcii a/alebo šírení. Stiahnutím týchto materiálov preberáte zodpovednosť za dodržiavanie týchto obmedzení Vy.
 

Materiály poskytnuté iJD-ProCom alebo poslané ktorejkoľvek iJD-ProCom lokalite

iJD-ProCom neprehlasuje, že je vlastníkom materiálov, ktoré ste poskytli iJD-ProCom (včítane ohlasov a pripomienok) alebo poslali, nahrali, zadali alebo odoslali ktorejkoľvek iJD-ProCom lokalite alebo pridruženej službe (kolektívne "podania"). Avšak poslaním, nahraním, zadaním, poskytnutím alebo odovzdaním Vášho podania poskytujete iJD-ProCom a jeho partnerom nevyhnutné licenčné práva pre použitie Vášho podania v súvislosti s vykonávaním ich internetových obchodných činností včítane, bez obmedzenia, práva na: kopírovať, distribuovať, vysielať, verejne zobrazovať, verejne predvádzať, reprodukovať, upravovať, prekladať a meniť formát Vášho podania, a publikovať Vaše meno v súvislosti s Vašim podaním.

Nie sú vyplácané žiadne náhrady v súvislosti s používaním Vášho podania tak ako je tu uvedené. iJD-ProCom nemá žiadnu povinnosť publikovať alebo používať akékoľvek Vaše podanie a môže kedykoľvek odstrániť akékoľvek podanie podľa vlastného uváženia.

Odoslaním, nahraním, zadaním, poskytnutím alebo postúpením Vášho podania zaručujete a prehlasujete, že vlastníte všetky práva k Vášmu podaniu, alebo týmito právami iným spôsobom disponujete, tak ako je uvedené v tejto časti dohody, včítane, bez obmedzenia, všetkých práv nevyhnutných k tomu aby ste mohli poskytnúť, poslať, nahrať, zadať alebo postúpiť podania.
 

Zrieknutie sa zodpovednosti

INFORMÁCIE, SOFTVÉR, PRODUKTY A SLUŽBY ZAHRNUTÉ V LOKALITE iJD-ProCom ALEBO DOSTUPNÉ PROSTREDNÍCTVOM LOKALITY iJD-ProCom MÔŽU OBSAHOVAŤ NEPRESNOSTI ALEBO TYPOGRAFICKÉ CHYBY. INFORMÁCIE SA TU PRAVIDELNE UPRAVUJÚ. iJD-ProCom A/ALEBO JEHO DODÁVATELIA MÔŽU KEDYKOĽVEK VYKONÁVAŤ VYLEPŠENIA A/ALEBO ZMENY V OBSAHU LOKALITY iJD-ProCom. NA ODPORÚČANIA ZÍSKANÉ PROSTREDNÍCTVOM INTERNETOVEJ LOKALITY iJD-ProCom BY STE SA NEMALI SPOLIEHAŤ PRI OSOBNÝCH, LEKÁRSKYCH, PRÁVNYCH ALEBO FINANČNÝCH ROZHODNUTIACH A MALI BY STE KONZULTOVAŤ S PRÍSLUŠNÝM PROFESIONÁLOM PRE ŠPECIFICKÉ ODPORÚČANIE VO VAŠEJ SITUÁCII.

iJD-ProCom A/ALEBO JEHO DODÁVATELIA NEZARUČUJÚ PRIMERANOSŤ, HODNOVERNOSŤ, POUŽITEĽNOSŤ, VHODNOSŤ A PRESNOSŤ INFORMÁCIÍ, SOFTVÉRU, PRODUKTOV, SLUŽIEB A SÚVISIACEJ GRAFIKY OBSIAHNUTEJ V INTERNETOVEJ LOKALITE iJD-ProCom PRE AKÝKOĽVEK ÚČEL. V MAXIMÁLNOM ROZSAHU POVOLENOM PLATNÝMI ZÁKONMI SÚ VŠETKY TAKÉ INFORMÁCIE, SOFTVÉR, PRODUKTY, SLUŽBY A SÚVISIACA GRAFIKA POSKYTOVANÉ "TAK AKO SÚ" BEZ ZÁRUKY ALEBO PODMIENOK AKÉHOKOĽVEK DRUHU. iJD-ProCom A/ALEBO JEHO DODÁVATELIA SA TÝMTO ZRIEKAJÚ VŠETKÝCH ZÁRUK A PODMIENOK OHĽADNE TÝCHTO INFORMÁCIÍ, SOFTVÉRU, PRODUKTOV, SLUŽIEB A SÚVISIACICH GRAFÍK, VČÍTANE VŠETKÝCH IMPLIKOVANÝCH ZÁRUK ALEBO PODMIENOK OBCHODOVATEĽNOSTI, VHODNOSTI PRE KONKRÉTNY ÚČEL, NÁZVU A NEPORUŠITEĽNOSTI.

V MAXIMÁLNOM ROZSAHU PRÍPUSTNOM PLATNÝMI ZÁKONMI iJD-ProCom A/ALEBO JEHO DODÁVATELIA NIE SÚ V ŽIADNOM PRÍPADE ZODPOVEDNÍ ZA AKÉKOĽVEK PRIAME, NEPRIAME, TRESTNOPRÁVNE, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNE, NÁSLEDNÉ ALEBO INÉ ŠKODY, VČÍTANE, BEZ OBMEDZENIA, ŠKÔD STRATOU POUŽITEĽNOSTI, HODNÔT ALEBO ZISKU, VZNIKNUTÉ V SÚVISLOSTI ALEBO V AKEJKOĽVEK NÁVÄZNOSTI S POUŽITÍM ALEBO ČINNOSŤOU PORTÁLU iJD-ProCom, ONESKORENÍM ALEBO NESCHOPNOSŤOU POUŽIŤ PORTÁL iJD-ProCom ALEBO SÚVISIACE SLUŽBY, POSKYTNUTÍM ALEBO NEPOSKYTNUTÍM SLUŽIEB, PRE AKÚKOĽVEK INFORMÁCIU, SOFTVÉR, PRODUKTY, SLUŽBY A SÚVISIACU GRAFIKU ZÍSKANÚ PROSTREDNÍCTVOM INTERNETOVEJ LOKALITY iJD-ProCom ALEBO INÝM SPÔSOBOM VZNIKNUTÝM PRI POUŽÍVANÍ PORTÁLU iJD-ProCom, ČI UŽ NA ZÁKLADE ZMLUVY, PREČINOM, NEDBALOSŤOU, PRÍSNOU ZODPOVEDNOSŤOU ALEBO INAK, HOCI iJD-ProCom ALEBO KTORÝKOĽVEK Z JEHO DODÁVATEĽOV BOLI OBOZNÁMENÝ S MOŽNOSŤOU VZNIKU ŠKODY. PRETOŽE NIEKTORÉ PRÁVNE SYSTÉMY NEDOVOĽUJÚ VYLÚČENIE ALEBO OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI ZA NÁSLEDNÉ ALEBO NÁHODNÉ ŠKODY, VYŠŠIE UVEDENÉ OBMEDZENIE SA NA VÁS NEMUSÍ VZŤAHOVAŤ. AK NIE STE SPOKOJNÝ S AKOUKOĽVEK ČASŤOU INTERNETOVEJ LOKALITY iJD-ProCom ALEBO S AKÝMIKOĽVEK TU UVEDENÝMI PODMIENKAMI POUŽÍVANIA, TAK VAŠIM JEDINÝM A VÝHRADNÝM OPATRENÍM JE PRESTAŤ POUŽÍVAŤ INTERNETOVÚ LOKALITU iJD-ProCom.
 

Ukončenie / obmedzenie prístupu

iJD-ProCom si vyhradzuje právo podľa vlastného uváženia Vám kedykoľvek bez upozornenia ukončiť prístup k portálu iJD-ProCom a k súvisiacim službám alebo ku ktorejkoľvek jeho časti.
VŠEOBECNE: V maximálnom rozsahu prípustnom platnými zákonmi sa táto dohoda riadi právnymi predpismi Slovenskej republiky a týmto vyjadrujete súhlas s jurisdikciou a súdmi Slovenskej republiky vo všetkých sporoch vzniknutých z používania alebo súvisiacich s používaním internetovej lokality iJD-ProCom. Používanie internetovej lokality iJD-ProCom je neoprávnené v akejkoľvek jurisdikcii, ktorá neumožňuje účinnosť všetkých týchto ustanovení a podmienok, včítane, bez obmedzenia, tohto odstavca. Beriete na vedomie, že uplatnením tejto dohody alebo používaním internetovej lokality iJD-ProCom nevzniká medzi Vami a iJD-ProCom žiadny spoločný podnik, partnerstvo, pracovnoprávny alebo agentúrny vzťah. Uplatňovanie tejto dohody iJD-ProCom podlieha existujúcim zákonom a právnym procesom, a nič čo je obsiahnuté v tejto dohode neznižuje práva iJD-ProCom vyhovieť uplatneniu štátnych, súdnych a právnych požiadaviek alebo požiadaviek súvisiacich s Vašim používaním internetovej lokality iJD-ProCom alebo s informáciami poskytnutými portálu alebo zozbieranými portálom iJD-ProCom. Ak je ktorákoľvek časť tejto dohody neplatná alebo nevynútiteľná na základe platných zákonov včítane, ale nie výlučne, zrieknutia sa záruk a obmedzenia zodpovednosti ako je uvedené vyššie, tak neplatná alebo nevynútiteľná časť bude považovaná za nahradenú platným, vynútiteľným predpisom, ktorý najlepšie zodpovedá zmyslu pôvodného predpisu a zvyšok dohody zostáva v platnosti. Ak tu nie je uvedené inak, tak táto dohoda predstavuje úplné dojednanie medzi používateľom a iJD-ProCom ohľadom internetovej lokality iJD-ProCom a nahrádza všetku predchádzajúcu alebo súbežnú komunikáciu a návrhy, či už v elektronickej, ústnej alebo písomnej forme, medzi používateľom a iJD-ProCom ohľadom internetovej lokality iJD-ProCom. Tlačená verzia tejto dohody a akejkoľvek vyhlášky v elektronickej forme budú prípustné v súdnom alebo administratívnom konaní založenom na tejto dohode alebo v súvislosti s touto dohodou v rovnakom rozsahu a za rovnakých podmienok ako ostatné obchodné dokumenty a záznamy pôvodne vytvárané a udržované v tlačenej forme. Je výslovným prianím účastníkov aby táto dohoda a všetky súvisiace dokumenty boli spísané v slovenskom jazyku.
 

Poznámky k autorským právam a ochranným známkam

Obsah internetovej lokality iJD-ProCom je duševným vlastníctvom jej vlastníka: iJD-ProCom 1994 - 2023 a/alebo jeho dodávateľov. Všetky práva sú vyhradené.
 

Ochranné známky

Názvy konkrétnych spoločností a produktov tu uvedených môžu byť ochrannými známkami ich príslušných vlastníkov.

Ukážkové spoločnosti, organizácie, produkty, ľudia a udalosti tu opísané sú fiktívne. Nie sú zamýšľané žiadne spojitosti s akoukoľvek spoločnosťou, organizáciou, produktom, osobou alebo udalosťou, a ani by nemali byť žiadnym spôsobom vyvodzované.

Všetky tu výslovne neuvedené práva sú vyhradené.

Oznámenia a procedúry pre vyhlásenia o porušení autorských práv

Oznámenia o porušovaní autorských práv by mali byť posielané zástupcovi delegovanému poskytovateľom služby. VŠETKY NENÁLEŽITÉ POŽIADAVKY BUDÚ POVAŽOVANÉ ZA BEZPREDMETNÉ. Viď príslušné ustanovenia príslušných právnych predpisov.

KONTAKT: servis@ijd-procom.eu